یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

پل معلق پیرتقی در شهر هشتجین از توابع خلخال واقع در استان اردبیل می باشد. این پل به علت قرار گرفتن بر روی دره ای بسیار عمیق دارای طرفداران بسیاری است به طوری که آخر هر هفته میزبان بسیاری از ماجراجویان است.

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل
  پل معلق پیرتقی در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل
 پل معلق پیرتقی در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

 پل معلق پیرتقی در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

 پل معلق پیرتقی در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

 پل معلق پیرتقی در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

 پل معلق پیرتقی در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

  پل معلق پیرتقی در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل
 پل معلق پیرتقی در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

 پل معلق پیرتقی در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

 پل معلق پیرتقی در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

منبع:  سایت عصر ایران

در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ با موضوع: اردبیل