آثار بجا مانده از دوران اینکاها

آثار باستانی باقیمانده از دوران اینکاها

دیوار های Sacsayhuaman در حومه شهر قدیمی کوزکو در پرو پایتخت سابق امپراتوری اینکاها قرار دارد. چیزی که از این دیوار باقی مانده است مانند بیشتر سازه های اینکاها از سنگ های بزرگ و نامنظم که مانند پازل بدون ملات ...