آشنایی با برج خلیفه دبی

آشنایی بیشتر با برج خلیفه در دبی

پیش تر هم در نظاره راجع به برج خلیفه مطالبی قرار داده ایم اما هرچه از این برج بگوییم کم گفته ایم! هرچه باشد بلندترین برج دنیاست و هر روز مطالب جدیدی راجع به آن منتشر می شود. با نظاره ...