نکاتی برای امنیت تکنولوژی های همراه در سفر

نکاتی برای امنیت تکنولوژی های همراه در سفر

این روزها کمی جیب ها و بدنمان را که بگردیم کمتر از یک ابزار دیجیتال پیدا نخواهیم کرد. تکنولوژی عضو دائم بدن ما شده است و همیشه همراه ما است. در سفر هم این قضیه وجود دارد اما با این ...