زیباترین شکنجه گاه دنیا

اینجا زیباترین شکنجه گاه جهان است

این مکان با تاریخ وحشتناکی که پشت سر خود دارد دل هر کسی را به لرزه می اندازد. در این مکان تا سالیان دراز شکنجه هایی بسیار خشن و ترسناک صورت میگرفته است. تنگه شاهین، تاریخ وحشتناکی را در پیشانی خود ...