به زیباترین شهر آلمان؛ «نورنبرگ» سفر کنید

به زیباترین شهر آلمان؛ «نورنبرگ» سفر کنید

  حضور در زیباترین جشنواره های جهان «دروازه ورود به جهان» برای هامبورگ اگرچه کمی جسورانه است، اما دومین شهر بزرگ آلمان و بزرگ ترین بندر اروپا، هیچ وقت یک شهر کم ادعا نبوده است؛ هامبورگ از قرون وسطی تاکنون در تجارت ...