نحوه پیدا کردن جهت در طبیعت

نحوه پیدا کردن جهت در طبیعت

در طبیعت خطرات متعددی انسان را تهدید می کند که یکی از مهم ترین آن ها گم کردن جهت است. گم کردن جهت ممکن است ما را به مکان هایی بسیار خطرناک ببرد که هیچگاه از وجودشان اطلاعی نداشتیم. در ...