راهنمای گردش تاریخی در خانه های قدیمی تهران

راهنمای گردش تاریخی در خانه های قدیمی تهران

تهران لحظه به لحظه به سوی مدرن تر شدن پیش می رود و در این میان سالم نگه داشتن آثار تاریخی در آن سخت می شود. در بافت قدیمی تهران می توان خانه هایی را پیدا کرد که روزگاری برو ...