جزیره هرمز، جزیره ای کوچک اما زیبا

جزیره هرمز، جزیره ای کوچک اما زیبا

شاید نام جزیره های معروفی مانند کیش و قشم باعث شود به جزایر دیگر جنوب کشورمان دقت نکنیم و آن ها را کمتر شناخته باشیم. جزیره هرمز را به خاک های رنگینش می شناسند. اگر به بندرعباس رفتید به بندرگاه ...