دان لو نوآر، رستورانی به تاریکی ظلمات که درس زندگی می دهد

تاریک ترین رستورانی که با آن روبرو شده اید

نام این رستوران «دان لو نوآر» می باشد. این رستوران حدود ده سال  است که با هدف آگاهی مردم نسبت به نابینایی فعالیت می کند. شعاری که این رستوران برای خود انتخاب کرده «تحمل کردن مقدار ناچیزی رنج گاهی اوقات ...