روستای واریان در همسایگی سد کرج

روستای واریان در همسایگی سد کرج

روستای واریان یکی از چندین روستای قرار گرفته در مسیر جاده کرج-چالوس است و البته یکی از زیباترین آنهاست. روستای واریان در قسمت شرقی سد کرج(امیرکبیر)  واقع شده است. روستای واریان از روستاهای مسیر کرج به چالوس در استان البرز ایران ...