دریاچه گهر، نگین رشته کوه های زاگرس

دریاچه گهر، نگین رشته کوه های زاگرس

دریاچه ای در میان رشته کوه های اشترانکوه در استان لرستان به نام گهر که مقلب به نگین زاگرس میباشد دریاچه گهر بزرگ حدود ۱۷۰۰ متردرازا و ۴۰۰ تا ۸۰۰ متر پهنا و ۴ تا ۲۸ متر ژرفا میباشدو شامل ...