سواحل رنگی دنیا

سواحلی که رنگی هستند!

تصویری که از سواحل در ذهن داریم همیشه سواحلی با ماسه های سفید و یکدست است. اما سواحلی هم در دنیا وجود دارند که با داشتن رنگ های متفاوت و غیر متعارف این قاعده را زیر سوال می برند. این ...