جاذبه های گردشگریی كه قبل از نابودی باید ببینید

جاذبه های گردشگریی که قبل از نابودی باید ببینید

گوینده اخبار مرتب با لحنی كه نگران‌كننده به نظر می‌رسد می‌گوید زمین در حال گرم شدن است. صفحه روزنامه‌ها پر است از خبرهای نگران كننده در مورد آلودگی آب‌ها، تغییرات آب و هوایی، تخریب زیست - محیطی و مطالبی از ...