شهر رنگین کمانی در مکزیک

شهری در مکزیک که از “سر تا پای” آن رنگ آمیزی شده است

نام این شهر بسیار جال Germen Crew می باشد که در پاچوکا، مکزیک واقع شده است. اگر به تصاویر نگاه کنید متوجه می شوید که پیش از رنگ آمیزی چهره ای ساده و فرسوده داشته است به همین دلیل دولت ...