اصلا شب از این مکان ها دیدن نکنید

اگر جرات دارید به این مکان ها سفر کنید!

این مطلب را نخوانید اگر اهل کارهای ماجراجویانه و دلهره آور نیستید!  قرار است با مکان هایی آشنا شوید که هرکسی جرات رفتن به آن ها را ندارد. نام این نوع سفر کردن را "توریسم سیاه" قرار داده اند. توریسم ...