قصر عجیب و معروف پوتالا در چین

قصر عجیب و معروف پوتالا در چین

قصر عجیب و معروف پوتالا در چین این قصر در تپه سرخ در مرکز لهاسا قرار گرفته است. پوتالا بلندترین قصر تاریخی دنیا است و معادل  3,767.19 متر ارتفاع دارد. این قصر در الهام از تپه ای در هند جنوبی که ...