كليساي معلق در مصر

کلیسایی در مصر که به «کلیسای معلق» معروف است

کلیسایی که می خواهیم آن را معرفی کنیم كلسيای در قاهره مصر می باشد که نام اصلی آن  "ال مولاكاه" است و معنی آن به فارسی می شود "معلق "! پس با کلیسایی که در هوا معلق باشد روبرو نیستیم! ...