کمی با مرتاض های هندی و نپالی آشنا شوید

کمی با مرتاض های هندی و نپالی آشنا شوید

اسم کشورهای نپال و هند را که می شنویم به صورت ناخودآگاه به یاد مرتاض ها و انسان های عجیب و غریبی می افتیم که کارهای بسیار سخت و جالبی انجام می دهند. نام دیگر مرتاض ها، یوگی ها (yogi) ...